REGULAMIN
21. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

I. Postanowienia ogólne
 1. Przepisy niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady organizacji 21. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i III Kongresu Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  1. PTO, organizator – Polskie Towarzystwo Ortodontyczne,
  2. Zjazd – 21. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego,
  3. Komitet Organizacyjny – członkowie komitetu organizacyjnego powołani przez Wrocławskie Regionalne Koło PTO,
  4. Uczestnik (Zjazdu) – podmiot, który zgłosił swój udział w celu uczestniczenia w Zjeździe i wypełnił formularz zgłoszeniowy on-line na stronie internetowej: www.21zjazdpto.wroclaw.pl
  5. Wrocławskie Centrum Kongresowe (WCK, kompleks Hali Stulecia) – lokalizacja 21. Zjazdu PTO i III Kongresu PTTO.


II. Informacje organizacyjne
 1. Organizatorem 21. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego jest Pol skie Towarzystwo Ortodontyczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 (NIP 7121939694, REGON 430715192, KRS: 000034259), PTTO
 2. Zjazd od bywa się w dniach 19-22.09.2018 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym (kompleks Hali Stulecia), ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław,
 3. Zjazd poprzedza jeden kurs przedzjazdowy w dniu 19.09.2018 roku i kończą dwa kursy pozjazdowe w dniu 22.09.2018 roku, ich wyłącznym  organizatorem jest PTO,
 4. Zakres tematyczny Zjazdu:
  1. Biomechanika i zakotwienie szkieletowe,
  2. Chirurgia ortognatyczna,
  3. Leczenie interdyscyplinarne,
  4. Nowoczesne technologie w technice ortodontycznej.
 5. Językiem wykładowym jest język polski oraz język angielski,
 6. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne z języka angielskiego na język polski dla osób zainteresowanych, dla osób uczestniczących w sesjach PTTO zapewnione będzie także tłumaczenie z języka polskiego na angielski,
 7. Zjazd posiada sponsorów. Warunki sponsoringu określone zostały   w umowach sponsorskich,
 8. W czasie Zjazdu odbywać się będzie wystawa, której warunki zawarte zostały w umowach z wystawcami.

   
III. Warunki uczestnictwa w Zjeździe
 1. Warunkiem udziału w Zjeździe jest zalogowanie na stronie internetowej zjazdu www.21zjazdpto.wroclaw.pl (zakładka Rejestracja) i:
  1. akceptacja regulaminu zjazdowego,
  2. wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego,
  3. dokonanie opłaty zgodnej z kategorią rejestracyjną nie później niż 7 dni od dokonania rejestracji.
 2. Wysokość opłaty za udział w Zjeździe uzależniona jest od terminu dokonania wpłaty przez uczestnika oraz kategorii uczestnika,
 3. Z opłaty zwolnieni są Przewodniczący Kół Regionalnych PTO, Członkowie Honorowi PTO, Zarząd Główny PTO, Członkowie Komitetu Naukowego, Komitetu Organizacyjnego 21. Zjazdu, Kierownicy Katedr i Zakładów Naukowych a także wykładowcy wprowadzający (tzw. „keynote speakers”),
 4. Zwolnienie z opłaty zjazdowej nie dotyczy osób wygłaszających referaty zjazdowe  oraz pracowników jednostek naukowych poza wymienionymi w pkt. 3,
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia uczestnika, który nie dokonał wpłaty,
 6. Opłata rejestracyjna gwarantuje udział w Zjeździe wraz z materiałami zjazdowymi,
 7. Opłaty za udział w Zjeździe pobierane są w PLN,
 8. Organizator nie pobiera opłat gotówkowych,
 9. Opłat należy dokonywać za pomocą przelewu bankowego na numer konta podany  w formularzu rejestracyjnym,
 10. O przyjęciu opłaty zjazdowej decyduje termin wpłaty na konto bankowe,
 11. Rejestracja i wszystkie płatności zostaną potwierdzone drogą elektroniczną,
 12. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.


IV. Rezygnacje
 1. W przypadku rezygnacji do dnia 30 czerwca 2018 roku następuje zwrot wpłaconej kwoty w 100%,
 2. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 31 sierpnia 2018 roku zwrot wpłaconej kwoty następuje po odjęciu kosztów manipulacyjnych w wysokości 200 zł,
 3. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po 1 września 2018 roku - brak zwrotów,
 4. Zmiany i anulacje należy zgłaszać w formie elektronicznej wyłącznie do Organizatora na adres e-mail: info@21zjazdpto.wroclaw.pl


V. Zgłaszanie prac naukowych na Zjazd
 1. Warunkiem wygłoszenia prezentacji jest rejestracja na zjazd i dokonanie opłaty Zjazdowej*,
 2. Zgłaszanie prac następuje elektronicznie. Możliwość dodania abstraktu będzie dostępna tylko dla osób, które wcześniej dokonały rejestracji na wydarzenie. Moduł Abstrakty, będący częścią systemu rejestracji uczestników 21. Zjazdu PTO i III Kongresu PTTO będzie dostępny w potwierdzeniu poprawnie dokonanej rejestracji, które otrzyma każdy uczestnik w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany podczas rejestracji.
 3. Ze względu na to, że sesja plakatowa trwa przez cały pierwszy dzień Zjazdu, Autorzy plakatów będą proszeni o ich rozwieszenie do godziny 09.00 w dniu 20.09.2018 roku.


VI. Przebieg Zjazdu
 1. Organizator Zjazdu zapewnia uczestnikom materiały zjazdowe. Jeżeli wykładowca przygotowuje dodatkowe materiały naukowe organizator dostarcza je uczestnikom. Materiały zjazdowe przygotowane przez wykładowcę przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku uczestników. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów osobom, które nie były uczestnikami Zjazdu,
 2. Podczas Zjazdu organizator zapewnia przerwy kawowe oraz przerwy obiadowe,
 3. Treści naukowe Zjazdu są zgodne z przedstawionym wcześniej planem i tematyką. Jednocześnie organizator Zjazdu zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych modyfikacji (bez konieczności wcześniejszego powiadamiania uczestników) na prośbę wykładowcy,
 4. W trakcie trwania Zjazdu wszystkich uczestników obowiązuje zakaz robienia zdjęć, nagrywania dźwięku i wizji, chyba, że wykładowca wyrazi na to zgodę i poinformuje o tym oficjalnie wszystkich uczestników przed rozpoczęciem wykładu,
 5. Podczas trwania Zjazdu (w trakcie sesji naukowych) nie będą prezentowane treści o charakterze komercyjno-reklamowym,
 6. Zjazd posiada sponsorów. Sponsorzy nie mają wpływu na treści naukowe prezentowane podczas sesji naukowych. W materiałach zjazdowych mogą znajdować się materiały reklamowe sponsorów i wystawców,
 7. Zjazdowi Towarzyszy strefa wystawców, która odbywa się we Wrocławskim Centrum Kongresowym, na terenie której odbywa się Zjazd.


VII. Warunki zaliczenia Zjazdu do dorobku (dotyczy uczestników)
 1. Za udział w Zjeździe lekarze otrzymują punkty edukacyjne, ich liczba przyznawana jest przez Izbę Lekarską na podstawie szczegółowego programu naukowego,
 2. Każdy z uczestników, który był obecny na Zjeździe, dokonał płatności i podpisał się na liście obecności, otrzymuje zaświadczenie o przyznanych punktach edukacyjnych oraz certyfikat uczestnictwa w zjeździe,
 3. Certyfikat oraz zaświadczenie wydawane są po zakończeniu Zjazdu.


VII. Cel kształcenia oraz przedmiot kształcenia Zjazdu
 1. Celem kształcenia jest: podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów, ortodontów oraz lekarzy innych specjalności, integracja środowiska lekarzy dentystów, ortodontów, stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie ortodoncji,
 2. Przedmiot kształcenia:
  1. Biomechanika i zakotwienie szkieletowe,
  2. Chirurgia ortognatyczna,
  3. Leczenie interdyscyplinarne.


VIII. Postanowienia końcowe
 1. Informacje niezawarte w niniejszym regulaminie można znaleźć na stronie internetowej www.21zjazdpto.wroclaw.pl
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do zasięgania informacji bezpośrednio u organizatorów Zjazdu pod adresem e-mail: info@21zjazdpto.wroclaw.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Klauzula zgody:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Ortodontyczne z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do organizacji 21. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz III Kongresu Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej, odbywającego się we Wrocławiu w dniach 19 – 22 września 2018 r.
 5. Klauzula informacyjna:
  Polskie Towarzystwo Ortodontyczne z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203, Sąd Rejonowy Warszawie pod numerem KRS 0000034259, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:
  1. procesorem Pani/Pana danych osobowych jest Convention Bureau - Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000139886;
  2. podprocesorem Pani/Pana danych jest CONREGO Sp. z o.o. Sp. k., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Ignacego Paderewskiego 40/6, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000717933, CONREGO Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Ignacego Paderewskiego 40/6, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000716221;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji 21. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz III Kongresu Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma brandingowa, tłumaczeniowa, współorganizator wydarzenia, wykonawca oraz firma dostarczająca aplikację niezbędną do przeprowadzenia procesu rejestracji na wydarzenie;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowań, realizacji i ewaluacji 21. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz III Kongresu Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję