19.09.2018

 • 08:00 -

  REJESTRACJA - KURS PRZEDZJAZDOWY

  Foyer II, Wrocławskie Centrum Kongresowe
 • 9:00 - 17:00

  KURS PRZEDZJAZDOWY – Chris Chang: Leczenie klasy III. Mechanika asymetryczna. Leczenie interdyscyplinarne nasilonych wad u pacjentów dorosłych. Cyfryzacja w ortodoncji | Class III correction. Asymmetrical mechanics. Interdisciplinary treatment of complex adult cases. Digital orthodontics

  Wrocławskie Centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1, 51 - 618, Wrocław
  Sala konferencyjna CD, poziom -1
 • 16:00 - 20:00

  REJESTRACJA

  Foyer II, Wrocławskie Centrum Kongresowe
 • 19:00 - 22:00

  Otwarcie Zjazdu i Kongresu „Spotkajmy się” | Opening Ceremony and „Get Together”

  Wrocławskie Centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław

  Równocześnie nastąpi otwarcie strefy wystawców w sali wielofunkcyjnej

20.09.2018 – biomechanika, leczenie interdyscyplinarne i chirurgia ortognatyczna

 • 08:00 -

  REJESTRACJA

  Foyer II
 • I sesja naukowa

  Przewodnicząca | Chair: Beata Kawala

  Ewa Czochrowska, Barbara Warych

  -------
  Sala Audytoryjna | Audytorium Hall

 • 9:00 - 10:00

  Chris Chang: 3 małe śruby i postępowanie z zębami zatrzymanymi | 3 small screws and impaction treatment

 • 10:00 - 10:10

  Katarzyna Zaleska: Praktyczne zastosowanie mikroimplantów w różnych przypadkach klinicznych | Different clinical application of microscrew implants

 • 10:10 - 10:20

  Kornel Krasny, Marta Krasny, Małgorzata Zadurska, Andrzej Wojtowicz: Ortodontyczno-chirurgiczne możliwości leczenia pacjentów z hipodoncją w odcinku przednim szczęki | Orthodontic and surgical treatment of patients with hypodontia in anterior region of the maxilla

 • 10:20 - 10:30

  Kornelia Rumin, Beata Kawala, Joanna Antoszewska-Smith, Michał Sarul: Rola doświadczenia operatora w implantacji miniśrub metodą wrocławską | The role of an operator’s learning curve in Wroclaw protocol of miniscrew insertion

 • 10:30 - 11:00

  Przerwa kawowa | Coffee break

  Strefa Wystawców, Sala Wielofunkcyjna
 • II sesja naukowa

  Przewodniczący | Chair: Krzysztof Woźniak

  Edyta Tokarska, Konrad Małkiewicz

  ------

  Sala Audytoryjna | Audytorium Hall

 • 11:00 - 11:50

  Elie Amm: Dlaczego stara koncepcja jest nadal niezawodna? | How an old concept still hits the mark?

 • 11:50 - 12:30

  Joanna Antoszewska-Smith: Biomechanika bez tajemnic | Tamed biomechanics

 • 12:30 - 13:30

  Lunch

  Foyer I i II
 • III sesja naukowa

  Przewodnicząca | Chair: Maria Mielnik-Błaszczak

  Teresa Matthews-Brzozowska, Joanna Antoszewska-Smith

  -----
  Sala Audytoryjna | Audytorium Hall

 • 13:30 - 14:20

  Tomasz Konopka: Kontrowersje dotyczące sekwencji leczenia periodontologicznego i ortodontycznego w interdyscyplinarnym leczeniu zapaleń przyzębia | Controversies as to sequence of periodontal and orthodontic stages in interdisciplinary treatment of periodontitis

 • 14:20 - 14:30

  Magdalena Rudnik, Wojciech Stós: Intruzja ortodontyczna wspomagana zakotwieniem szkieletowym w leczeniu interdyscyplinarnym u pacjentów periodontologicznych | Orthodontic intrusion assisted with skeletal anchorage in interdisciplinary treatment of patients with periodontitis

 • 14:30 - 14:40

  Izabella Dunin-Wilczyńska, Marcin Rudzki, Agnieszka Lasota, Michał Łobacz: Torbiele zębopochodne w praktyce ortodontycznej. Postępowanie ortodontyczno-chirurgiczne | Odontogenic cysts in orthodontic practice. Orthodontic-surgical procedures

 • 14:40 - 14:50

  Ewa Wasiak, Grażyna Śmiech – Słomkowska: Resorpcja korzeni zębów siecznych górnych po leczeniu ortodontycznym – opis przypadku | Root reserption of the maxillary incisors – a case report

 • 14:50 - 15:00

  Jan Plaskacz: Interdyscyplinarne leczenie pacjenta dorosłego z jednostronnym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia – opis przypadku | Interdisciplinary treatment of an adult patient with a unilateral cleft lip and palate – a case report

 • 15:00 - 15:30

  Przerwa kawowa | Coffee break

  Strefa Wystawców, Sala Wielofunkcyjna
 • IV sesja naukowa

  Przewodnicząca | Chair: Izabella Dunin-Wilczyńska

  Elie Amm, Marcin Mikulewicz

  ---

  Sala Audytoryjna | Auditorium Hall
 • 15:30 - 16:20

  Barbara Warych i Wojciech Pawlak: Przyczyny niepowodzeń w ortodontyczno-chirurgicznym leczeniu szkieletowych wad zgryzu | The etiology of failures in the interdisciplinary, orthodontic-surgical treatment of skeletal malocclusions

 • 16:20 - 16:30

  Iza Sołtysiak, Ewa Kalecińska: Praca z artykulatorem – wybrane sytuacje, które mogą generować błędy kliniczne i laboratoryjne | Working with the articulator – selected situations likely to produce clinical and laboratory errors

 • 16:30 - 16:40

  Joanna Szyper-Szczurowska, Jan Zapała, Paweł Szczurowski, Maciej Opach: Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne – filozofia postepowania w połączeniu z nowoczesnymi metodami diagnostyki trójwymiarowej | Orthodontic-surgical treatment – procedural philosophy combined with modern 3D diagnostic methods

 • 16:40 - 16:50

  Paulina Kiziewicz, Irena Grodzka, Monika Grycz, Magdalena Sawczuk, Jan Borys, Izabela Szarmach, Janusz Szarmach: Planowanie i zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczne kostnego zgryzu otwartego i wady klasy III - opis przypadku | Planning and interdisciplinary orthodontic-surgical treatment of the skeletal open bite and Class III malocclusion – a case report

 • 16:50 - 17:00

  Agnieszka Predko-Engel, Krzysztof Dowgierd: Karta przed leczeniem ortognatycznym jako narzędzie komunikacji ortodonty z chirurgiem | Pre-orthognathic surgery card as a tool for communication of an orthodontist and a surgeon

 • 17:15 -

  Walne Zebranie PTO

  Sala Audytoryjna
 • 20:00 -

  Gala Dinner

  Gala Dinner odbędzie się w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, pl. Dominikański 1 | Gala Dinner will take place in Mercure Wroclaw Centrum Hotel, Dominikanski Sq. 1

  Dress code: wieczorowy / formal

21.09.2018 – biomechanika, leczenie interdyscyplinarne

 • I sesja naukowa

  Przewodniczący | Chair: Bartłomiej Loster

  Manuel Nienkemper, Konrad Perkowski

  ----

  Sala Audytoryjna | Auditorium Hall
 • 9:00 - 10:00

  Hyo-Sang Park: Trójwymiarowa kontrola pozycji zębów w celu uzyskania twarzy harmonijnej | 3D control of the teeth position for harmonious face

 • 10:00 - 10:10

  Małgorzata Kuc-Michalska, Paweł Plakwicz, Agnieszka Szemraj: Ośmioletnia obserwacja pacjentki z asymetryczną, lewostronną hypodoncją oraz resztkowymi cechami dysplazji ektodermalnej leczonej autotransplantacją dwóch zębów przedtrzonowych | 8-year follow-up of the patient with an asymmetric left-side hypodontia and residual features of ectodermal dysplasia treated with autotransplantation of two premolars

 • 10:10 - 10:20

  Michał Tarnawski: Zęby zatrzymane. Diagnostyka 3D jako zasada | Impacted teeth. 3D diagnostics as the rule

 • 10:20 - 10:30

  Małgorzata Sanecka, Katarzyna Becker, Anna Greń, Mariusz Świerk: Transmigracja kła żuchwy: diagnostyka 3D i wprowadzenie zęba do łuku. Opis przypadku | Transmigration of the mandibular canine: 3D diagnosis and orthodontic introduction to the dental arch. A case report

 • 10:30 - 11:00

  Przerwa kawowa | Coffee break

  Strefa Wystawców, Sala Wielofunkcyjna
 • II sesja naukowa

  Przewodnicząca | Chair: Janina Szeląg,

  Hyo-Sang Park, Mariusz Wilk

  ----
  Sala Audytoryjna | Auditorium Hall
 • 11:00 - 12:00

  Karin Becktor: Związek między wyrzynaniem zębów i wzrostem wyrostka zębodołowego lub części zębodołowej żuchwy | The link between tooth eruption and growth of the alveolar process

 • 12:00 - 12:10

  Magdalena Kwiatkowska, Eliza Wallner, Jan Wallner, Dorota Taras, Izabella Dunin-Wilczyńska: Złamanie wyrostka kłykciowego u pacjenta rosnącego – opis dwóch przypadków | The condylar process fracture in the growing patient: a study of two cases

 • 12:10 - 12:20

  Ewa Szeląg, Marzena Dominiak, Beata Kawala: Wykorzystanie materiału pozyskanego z zębów własnych pacjenta do augmentacji kości wyrostka zębodołowego – opis przypadku | Using material obtained from the patient's own teeth for the alveolar bone augmentation – a case report

 • 12:20 - 12:30

  Michał Sarul, Hyo-Sang Park, Beata Kawala, Joanna Antoszewska-Smith: Wpływ stopnia współpracy pacjentów na wynik leczenia czynnościowego klasy II | Degree of the patients’ cooperation versus functional treatment outcomes in Class II patients

 • 12:30 - 13:30

  Lunch

  Foyer I i II
 • III sesja naukowa

  Przewodnicząca | Chair: Małgorzta Zadurska

  Karin Bector, Bogna Racka–Pilszak

  ----

  Sala Audytoryjna | Auditorium Hall

 • 13:30 - 14:40

  Rafi Romano: CAD/CAM w ortodoncji | CAD/CAM technologies in orthodontics

 • 14:40 - 14:50

  Nina Chojnowska, Martyna Chojnowska, Szymon Chojnowski: Ortodoncja digitalna w komunikacji z pacjentem | Digital orthodontics in communication with the patient

 • 14:50 - 15:00

  Michał Wilk, Anna Kowalska, Mariusz Wilk: Skaner wewnątrzustny w praktyce ortodontycznej. Dwuletnie doświadczenia własne | Intraoral scanner in orthodontic practice. Two-year personal experience

 • 15:00 - 15:30

  Przerwa kawowa | Coffee break

 • IV sesja naukowa

  Przewodnicząca | Chair: Agnieszka Machorowska-Pieniążek

  Rafi Romano, Joanna Jabłońska-Zrobek

  ---
  Sala Audytoryjna | Auditorium Hall
 • 15:30 - 16:30

  Manuel Nienkemper: Zakotwienie szkieletowe i biomechanika | Skeletal anchorage and biomechanics

 • 16:30 - 16:40

  Patrycja Koziara, Izabella Doniec-Zawidzka, Agnieszka Lach: Biomechanika Shoulder Spring | Biomechanics of the Shoulder Spring

 • 16:40 - 16:50

  Magdalena Zalwert Zając, Magdalena Głowala: Biomechanika ruchów zębowych w nietypowych przypadkach ortodontycznych | Biomechanics of the tooth movement in atypical orthodontic cases

 • 16:50 - 17:00

  Agnieszka Srebrzyńska-Witek, Małgorzata Kuc-Michalska: Odtworzenie miejsca dla ektopowo wyrzynających się kłów za pomocą dystalizera podniebiennego na mikroimplantach oraz akrylowych, cementowanych nakładek w żuchwie | Space restoration for ectopic maxillary canines by using skeletally anchored palatal distalizer and fixed, acrylic bite planes in the mandible

 • 17:00 - 17:30

  Przerwa kawowa | Coffee break

 • 17:30 - 18:00

  Wręczenie nagród za najlepszą pracę w Sesji Plakatowej | Rewarding the best works from the Poster Session

  Hol na poziomie +1

22.09.2018

 • 9:00 - 17:00

  I KURS POZJAZDOWY - Rafi Romano: Leczenie interdyscyplinarne – współpraca zespołu | Interdisciplinary cases – a team approach

  Wrocławskie Centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
  sala konferencyjna B, poziom -1
 • 9:00 - 17:00

  II KURS POZJAZDOWY - Federico Hernandez Alfaro i Juan-Carlos Perez-Varela: Zmiana paradygmatu: od normalizacji szkieletu do normalizacji rysów twarzy. Leczenie poprzecznych i strzałkowych (klasa III) zaburzeń zgryzu u pacjentów dorosłych. Chirurgia jako pierwsza: koordynacja czasowa w chirurgii ortognatycznej | The paradigm shift: from orthognathic to orthofacial. Treatment of transversal and sagittal (skeletal Class III) malocclusions in adult patients. Surgery first: timing in orthognathic surgery

  Wrocławskie Centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
  Sala konferencyjna C, poziom -1

III Kongres PTTO

20.09.2018

 • 9:00 - 10:00

  Sesja wspólna PTO oraz PTTO: Chris Chang, 3 małe śruby i postępowanie z zębami zatrzymanymi | 3 small screws and impaction treatment

  Sala Audytoryjna
 • 10:30 - 11:00

  Przerwa kawowa | Coffee break

  Strefa Wystawców, Sala Wielofunkcyjna
 • Sesja II

  Komisja | Commission: Iwona Urbanek-Królikowska, Beata Tokarczuk

  SALA C, poziom -1 | CONFERENCE ROOM C, level -1
 • 11:00 - 12:00

  Emanuele Paoletto – Wpływ technologii 3D na zastosowanie zakotwienia szkieletowego: nowe perspektywy | The impact of 3D Technology in the use of skelatal anchorage: New Perspective

  Sala konferencyjna C, poziom -1 | Conference room C, level -1
 • 12:00 - 12:30

  Beata Walawska: Wyroby medyczne w technice ortodontycznej | Medical products in orthodontics

  Sala konferencyjna C, poziom -1 | Conference room C, level -1
 • 12:30 - 13:30

  Lunch

 • Sesja III

  Komisja | Commission: Helena Frączek, Ewa Rumian
 • 13:30 - 14:00

  Grzegorz Piątkowski: Aparaty ortodontyczne oparte na implantach | Orthodontic appliances on implants

  Sala konferencyjna na poziomie -1 | Conference room, level -1
 • 14:00 - 14:45

  Bartłomiej Gordon: Nowe metody zdobień aparatów ortodontycznych: hydrografika, marbling oraz zatapianie dowolnych, drukowanych motywów w płycie aparatu

  Sala konferencyjna C, poziom -1 | Conference room C, level -1
 • 14:45 - 15:30

  Marcin Kozaczewski: Set - Up w Ortodoncji od modeli gipsowych do prac 3D | Set-Up in orthodontics from plaster models to 3D; Lutowanie metali w ortodoncji | Soldering of metals in orthodontics

  Sala konferencyjna C, poziom -1 | Conference room C, level -1
 • 15:30 - 16:00

  Przerwa kawowa | Coffee break

  Strefa Wystawców, Sala Wielofunkcyjna
 • IV Sesja

  Komisja | Commission: Magdalena Łoboda, Marzenna Karolczak
 • 16:00 - 16:30

  Maria Mituś - Kenig: Poszerzenie górnego łuku zębowego z jednoczesną dystalizacją trzonowców górnych- prezentacja autorskiego aparatu ortodontycznego | Widening of the upper dental arch with simultaneous distalization of upper molars – presentation of an original author’s orthodontic appliance

  Sala konferencyjna C, poziom -1 | Conference room C, level -1
 • 16:30 - 17:00

  Katarzyna Kobus - Zaleśna: Problemy chirurgiczne w ortodoncji | Surgical problems in orthodontics

  Sala konferencyjna C, poziom -1 | Conference room C, level -1
 • 17:00 - 17:15

  Dyskusja | Discussion

  Sala konferencyjna C, poziom -1 | Conference room C, level -1
 • 17:15 - 19:00

  Walne Zebranie PTTO

  Sala konferencyjna C, poziom -1 | Conference room C, level -1
 • 20:00 -

  Gala Dinner

  Gala Dinner odbędzie się w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, pl. Dominikański 1 | Gala Dinner will take place in Mercure Wroclaw Centrum Hotel, Dominikanski Sq. 1

  Dress code: wieczorowy / formal

21.09.2018

 • V Sesja

  Komisja | Commission: Izabella Doniec-Zawidzka, Agnieszka Lach

  SALA C, poziom -1 | CONFERENCE ROOM C, level -1
 • 9:00 - 10:00

  Jens-Christian Katzschner: Czy ortodoncja i leczenie czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych to sprzeczność? Kiedy jest najlepszy czas na rozpoczęcie leczenia. Jak określić pacjentów z grupy ryzyka | Orthodontics and functional treatment no contradiction? When is the best time for therapy or how to safely recognize a high-risk patient

  Sala konferencyjna na poziomie -1 | Conference room, level -1
 • 10:00 - 10:30

  Andrea Johnson: Jak czyste jest twoje laboratorium? Potrzeba efektywnej kontroli infekcji | How clean is your Lab? - The importance of effective infection control

  Sala konferencyjna na poziomie -1 | Conference room, level -1
 • 10:30 - 11:00

  Przerwa kawowa | Coffee break

  Strefa Wystawców, Sala Wielofunkcyjna
 • VI Sesja

  Komisja | Commission: Michał Sarul, Grzegorz Piątkowski
 • 11:00 - 12:00

  Marco Valle: Aparat do szybkiej ekspansji podniebienia - pewność kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta | RPE clinical stability and patient safety

  Sala konferencyjna na poziomie -1 | Conference room, level -1
 • 12:00 - 13:00

  Massimo Cicatiello: Aparat Bite Jumper Sandera | The Bite Jumping Appliance by Sander

  Sala konferencyjna na poziomie -1 | Conference room, level -1
 • 13:00 - 14:00

  Lunch

 • VII Sesja

  Komisja | Commission: Piotr Stawiński, Agnieszka Czopor
 • 14:00 - 15:00

  Thomas Lietz: Akryl w ortodoncji – przypomnienie i odświeżenie rzeczy , które pewnie wiecie | Acrylic in orthodontics - Remembering and refreshing things that you should already know

 • 15:00 - 15:30

  Wojciech Czopor: Planowanie leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem najnowszych technologii w 3D | 3D orthodontic planning in new technologies

  Sala konferencyjna na poziomie -1 | Conference room, level -1
 • 15:30 - 16:00

  Przerwa kawowa | Coffee break

  Strefa Wystawców, Sala Wielofunkcyjna
 • VIII Sesja

  Komisja | Commission: Michał Tarnawski, Marcin Kozaczewski
 • 16:00 - 16:30

  Liwia Minch: Zasady klejenia pośredniego w technice lingwalnej | Indirect bonding in lingual orthodontics

  Sala konferencyjna na poziomie -1 | Conference room, level -1
 • 16:30 - 17:00

  Agnieszka Lach: Spężyna Shoulder Spring do sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce - prezentacja praktyczna | Shoulder Spring for upper impacted canines traction -practical presentation

  Sala konferencyjna na poziomie -1 | Conference room, level -1
 • 17:00 - 17:30

  Przerwa kawowa | Coffee break

  Strefa Wystawców, Sala Wielofunkcyjna
 • 17:30 - 18:00

  Wręczenie nagród za najlepszą pracę w Sesji Plakatowej i zakończenie Kongresu | Closing session

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję